با نوای کربلایی علیرضا اخوان

فایلهای صوتی مداحی
 • میگی خدا بزرگه خاهرم__(زمینه)دانلود
 • تو بگو من چه کنم__(زمینه)دانلود
 • خیمه ها بی سامونه__(شور)دانلود
 • حسین وای__(روضه)دانلود
 • مکن ای صبح طلوع__(شور)دانلود
 • روضهدانلود
 • قرارمون نبود بری__(روضه)دانلود
 • میدونی برا ما اخرین امیدی__(زمینه)دانلود
 • ای اهل حرم میرو علمدار نیامد__(واحد)دانلود
 • قرارمون نبود که از حسین جدا بشی__(زمینه)دانلود
 • میان خیمه ها غوغا__(زمینه)دانلود
 • سقای حسین سید و سالار نیامد__(واحد)دانلود
 • میخوانم از تو نگاهت__(زمینه)دانلود
 • آقا بیا__(روضه)دانلود
 • حرم حرم__(شور)دانلود
 • دلم تنگته__(شور)دانلود
 • حرم اربابم حسین من حرم الله__(شور)دانلود
 • به غیر عشق تو__(شور)دانلود
 • نگو دوستم نداری آقا__(شور)دانلود
 • جوونیم رو برا تو دادم__(شور)دانلود